Etiske retningslinjer

NetAvisen er tilmeldt pressenævnet. Vi opererer ud fra retningslinjer for god presseskik (opdateret 2023) og har herudover følgende interne etiske retningslinjer.

Redigering af artikler
Da reglerne for god presseskik blev opdateret tilbage i 2013, blev medierne opfordret til tage hensyn til internettet og søgemaskinernes permanente indeksering og opbevaring af informationer. Fx kan kilder, der har medvirket i artikler genfinde sig selv efter mange år og finde den kontekst de indgår i uhensigtsmæssig eller krænkende. NetAvisen foretager altid en konkret afvejning før artikler redigeres, navne slettes eller artikler trækkes tilbage. Dette gælder ikke kun redigering af ældre artikler, men også i tilfælde, hvor vi har lavet fejl. Mulighederne for redigering af artikler er som udgangspunkt enten; udeladt indeksering for søgemaskiner (så søgemaskiner ikke kan finde artiklen), delvis anonymisering (fx ved at fjerne efternavne) eller tilbagetrækning af artiklen. Kun i meget alvorlige tilfælde vil sidstnævnte mulighed blive benyttet. Det er altid chefredaktionen, der beslutter hvilken af nævnte muligheder der skal benyttes.

Retningslinjer for gennemsyn af citater

 • Udtaler man sig til en journalist, må man som udgangspunkt forvente at blive citeret for det, man siger, med mindre andet er aftalt. Det gælder også på NetAvisen. Journalisten kan vælge at oplyse kilden om, at samtalen er til citat, men det er ikke nødvendigt for at kunne citere fra samtalen.
 • Journalisten er forpligtet til at tage særligt hensyn til kilder, der ikke er vant til at omgås medierne og udtaler sig som privatpersoner.
 • Kilder, der udtaler sig til citat til en journalist på NetAvisen, har ikke krav på at få deres citater til gennemsyn inden publicering, men det kan aftales med journalisten forud for interviewet.
 • Journalister på NetAvisen kan vælge at sende citater til gennemsyn for faktuelle fejl og misforståelser, hvis der træffes aftale om dette. Der er i dette tilfælde ikke tale om en citatgodkendelse, da kilden jf. ovenstående må forvente at blive citeret for det, som vedkommende har sagt.
 • Redigeringsretten ligger altid hos journalisten.
 • Ved citatgennemsyn opstilles altid en deadline fra journalistens side. Hvornår deadline er, afgøres af journalisten under hensyntagen til journalistens egen deadline, artiklens aktualitet og karakter. Overholder kilden ikke den aftalte deadline, publiceres artiklen som planlagt.
 • Citatgennemsyn omfatter som udgangspunkt udelukkende citater. Ikke brødtekst, rubrik, underrubrik osv.
 • Citatgennemsyn kan være et tilbud til kilden, der er citeret. Ikke til PR-medarbejder, spindoktor, formand eller andre med interesse i artiklen.

Politiske kilder
Politiske kilder benævnes altid og hver gang med politisk tilhørsforhold, og der anvendes følgende forkortelser:

Alternativet (AL)
Danmarksdemokraterne (DD)
Dansk Folkeparti (DF)
Det Konservative Folkeparti/De Konservative (K)
Det Radikale Venstre/De Radikale (R)
Enhedslisten (EL)
Frie Grønne (FG)
Liberal Alliance (LA)
Moderaterne (M)
Socialdemokratiet (S)
Socialistisk Folkeparti (SF)
Venstre (V)

Andre partier (typisk mindre) og lokale lister udskrives altid med deres fulde partinavn.

Debat
NetAvisen forbeholder sig ret til at slette indlæg, der ikke er saglige og holdes i en pæn tone. Det er kun muligt at kommentere nyheder, der er under én måned gamle.

Deep-links
NetAvisen deep-linker til offentligt tilgængeligt materiale. Det kan fx. være offentlige rapporter, mediearkiver med billeder eller videoer, kortmaterialer osv. Vi deep-linker også til materiale på det/de medier, som vi i produktionsperioden for den enkelte artikel har samarbejdet med. Ønsker du et deep-link fjernet, så kontakt netavisenruc@gmail.com

Mindstekrav til journalistisk kvalitet
Vores artikler skal være kritiske, fordomsfri og fair. Skribenters egne holdninger må ikke have indflydelse på artikler eller produktioner og udlægningen af sagerne heri.

Vores journalister skal have kritisk tilgang til kilders motiver og egeninteresser.

Vi opererer ikke med “under cover” journalistik. Alle journalister opererer med fuldt navn og åben identitet. I særlige tilfælde, og altid besluttet af chefredaktionenen, kan dette fraviges, men journalister må aldrig optræde som “agent provocateur” og foranledige kilder til at gøre ting, de ellers ikke ville have gjort.

Vinkler og rubrikker skal have dækning i både selvstændig research og dokumentation. Artiklers udformning må ikke strammes unødigt for at generere klik.

Vi linker i udgangspunktet ikke til artikler, der er i strid med vores egne etiske regler, ligesom vi ikke linker til eller offentliggør materialer, der kan være i strid med landets gældende love.

Vi tilstræber transparens i vores journalistiske metoder.

Vi deklarerer, hvis vi bringer indhold skabt af kunstig intelligens.

Konflikthistorier og hurtig publicering
Artikler hvor der indgår konflikter må i udgangspunktet ikke blot være baseret på en enkelt kilde. Vi bestræber os altid på at høre en evt. modpart inden offentliggørelse. Lykkes dette ikke, skal vi anføre, at det ikke har været muligt at indhente en kommentar fra modparten.

Derfor beror det altid på en konkret vurdering, hvorvidt en artikel kan publiceres uden modparten er hørt først. I vurderingen indgår:

 • Betydning af hurtig publicering – forventer vore læsere at historien kommer nu?
 • Væsentligheden – er historien væsentlig at bringe?
 • Dokumentationen for en påstand/angreb – er artiklens præmis dokumenteret i tilstrækkelig grad?
 • Angrebets karakter – er det en del af den almindelige holdningsudveksling mellem politikere og andre ”holdnings”-personer/organisationer eller er parterne ikke en del af offentligheden?

Hvis vi efter disse overvejelser bringer artikler uden at høre modparten, skal modparten altid høres hurtigst muligt. Det vil sige uden unødig ventetid, men straks kontaktes for en kommentar. I så fald vil vi enten udbygge og opdatere den eksisterende artikel eller lave en ny.

Anonyme kilder
Vi anvender kun anonyme kilder i en i situation, hvor en sag ellers ikke kan bringes på andre måder og hvor chefredaktionen alligevel vurderer sagen til at have offentlig relevans i tilstrækkelig grad. Vi respekterer da anonymitet fuldt ud og vil under ingen omstændigheder videregive navne til tredjeparter eller myndigheder.

Navne på kilder og relationer til kilder
Vi omtaler ikke voksne mennesker kun med fornavn, ejheller kilder vi er fortrolige med. For børn under 15 år afvejer chefredaktionen, om dette kan fraviges. På web-tv bør vi undgå indikere, at vi er blevet forlovet med kilderne ved at undgå at bruge billeder (herunder interviewbilleder), hvor journalisten nikker til alt, der bliver sagt, eller dækbilleder, hvor journalist og kilde muntrer sig sammen. Vores journalister bør ikke anvende kilder, de kender personligt. I tilfælde hvor dette ikke kan undgås, vil chefredaktionen vurdere, om journalisten skal give historien videre til en kollega, om kilderelationen skal indarbejdes i artiklen eller om forholdet kan anses som værende trivielt, og journalistens relation derved ikke er et problem for artiklen.

Betaling for oplysninger og tredjeparts- og sponseret indhold
Vi betaler ikke for oplysninger, billeder, optagelser eller modtager ydelser mod journalistiske produkter. Vi køber ikke artikler af bureauer eller freelancere og opererer ej heller med betalingsudvekslinger for journalistiske produkter fra kommercielle aktører. Vi aftager og bringer heller ikke tredjeparts-produceret eller sponseret indhold selvom dette evt. tilbydes gratis af producenten. Vi kan dog godt tage udgangspunkt i henvendelser (tip eller egentlige pressepakker) og selvstændigt udvikle journalistisk indhold udfra dette.

Integritet
Vores journalister må gerne tage mod betalte rejser eller adgang til arrangementer, men bringer vi omtaler heraf, anføres det tydeligt i teksten, at vi har fået betalt adgang/rejse. Journalister må ikke tage mod personlige gaver.

Behandling af kilder
Vi efterstræber at høre alle relevante parter i sager i de enkelte artikler. Kilders synspunkter skal refereres bedst muligt og med klar angivelse af, hvornår der er tale om citater. Hvis en kilde, der skønnes relevant, har nægtet at udtale sig, anføres dette i artiklen.

Der skal altid være en klar mundtlig eller skriftlig aftale mellem journalist og kilde om, i hvilken sammenhæng kildens udsagn eller oplysninger bruges. Kilder må gerne godkende egne citater, men aldrig hele artikler eller modparters citater. Vi forbeholder os ret til at bringe oplysninger, der ikke er godkendt af kilder, forudsat disse ikke er godkendt inden for en rimelig tidsfrist i forhold til den konkrete sags vigtighed og deadline for udgivelse.

Journalister skal tage særlig hensyn til kilder, der ikke er vant til at tale med pressen.

Selvmord
Selvmord eller selvmordsforsøg bør ikke omtales, medmindre klar almen interesse kræver eller begrunder omtale. I så fald bør omtalen være så skånsom som muligt. Det er chefredaktionen, der beslutter, om vi omtaler selvmord.

Licens
Netavisen udgives under Creative Commons-licens (se licens på siden Om NetAvisen). Som udgangspunkt kan historier, der bringes på NetAvisen, altid viderebringes i det medie, som vi i øjeblikket samarbejder med. Chefredaktionen kan dog i særlige tilfælde beslutte at lave klausuleringer, hvor viderebringelse ikke vil ske. Journalister skal altid informere kilderne om de aktive samarbejder Netavisen har med eksterne parter. Da avisen udgives under CC-licens kan alle medier (både fra ind- og udland) dog viderebringe og citere historier fra Netavisen mod kreditering. I disse tilfælde kan kilder naturligvis ikke informeres herom. I sidstnævnte tilfælde henvises til reglerne for god citatskik samt den til enhver tid gældende Creative Commons Licens. Journalistens byline og kreditering af Netavisen som ophavsmedie skal altid være en del af citeringen af artiklen. Vi henstiller til, at der citeres hele artikler og aldrig kun enkelte informationer eller kildeudsagn.

Citat af NetAvisen og citater i NetAvisen
NetAvisen er et offentligt tilgængeligt medie, og dermed er det tilladt at citere NetAvisen, så længe dette sker med kildeangivelse, der tydeligt henviser til NetAvisen. På samme måde skal journalister på NetAvisen tydeligt kildeangive, hvorfra og hvilke medier der citeres for hele historier eller oplysninger. Men, som angivet i de vejledende regler for god presseskik, skal journalister på NetAvisen selv indhente og bekræfte de historier, citater og fakta, de citerer andre medier for.

Om retsstof
Vi offentliggør ikke navne på dømte (eller sigtede) personer, medmindre de bærer ”gyldne kæder” eller er idømt over fire års ubetinget fængsel.

Om trusler
Modtager journalister på Netavisen trusler over et hvilket som helst medie eller personligt skal disse straks videresendes til chefredaktionen, der beslutter, om der skal svares på truslen og om hvorvidt journalisten selv skal svare eller chefredaktionen skal svare. Chefredaktionen kan også beslutte at politianmelde afsenderen.