Gymnasier gør status: Autismeklasser er en succes

Høje-Taastrup Gymnasium er et syv gymnasier, der tilbyder særlige klasser for autister, her kaldet STX Aspergerlinjen.
Foto: Anders Jensen

Humøret er højt hos en lille håndfuld af landets gymnasier, da NetAvisen beder dem om at evaluere på de såkaldte autismeklasser; særlige tilbud til elever diagnosticeret med Aspergers syndrom – bedre kendt som autisme.

Det er nu 10 år, siden Høje-Taastrup Gymnasium oprettede Danmarks første gymnasiale autismeklasse som led i et forsøg, og siden da er lignende tilbud blomstret frem på seks andre gymnasier rundt om i landet.

Fakta om autisme
Autisme spek­trum for­styrrel­ser (ASF) er en samle­betegn­else for for­skel­lige vari­anter af au­tisme, alle karak­teri­serede ved kva­li­ta­tive for­styrrel­ser af det sociale sam­spil og kom­mu­ni­ka­tion samt et be­grænset, stereo­typt og re­pe­te­tivt reper­toire af in­teresser og ak­ti­vi­tet­er.
Aspergers syndrom er en under­gruppering af autisme­spektrum for­styrrelser defineret ved:

  • Kvalitativt afvigende socialt samspil
  • Indsnævret, repetetiv, stereotyp adfærd eller usædvanligt intense særinteresser
  • men afvigende fra infantil autisme ved, at der ikke ses en generel forsinkelse eller hæmning af den sproglige eller kognitive udvikling

For­styrrel­sen skal være gennem­gribende og præge barn­et, den unges eller voksnes ud­vikling og funktion i alle si­tu­a­tion­er.

Kilde: Sundhed.dk

I gennemgående træk beskriver fire af de syv gymnasier – Høje-Taastrup Gymnasium, Næstved Gymnasium og HF, Herning HF & VUC og Aalborg Katedralskole – alle autismeklasserne som en succes og et projekt, der i allerhøjeste grad er lykkedes.

Autismeklasserne er muligheden
– Jeg synes, at det står rigtigt godt til. Vi har mange elever, som er meget sent diagnosticerede, og som derfor har forsøgt sig i det ordinære tilbud først og er gået ned med stress eller depression, fordi deres sårbarhedstærskel bliver overskredet. For dem er det her muligheden for at tage en studentereksamen, og det er vi rigtigt glade for, at vi kan bidrage til, siger Charlotte Madsen, som er autismeklassekoordinator på Næstved Gymnasium og HF, hvor ordningen nu har kørt i to år.

– Når eleverne evaluerer, får vi gode tilbagemeldinger på det, vi gør. Og vi synes også selv, at det fungerer, men selvfølgelig kan vi altid blive dygtigere, tilføjer hun.

Læs også: Disse gymnasier tilbyder autismeklasser

Ligesom i den sydlige egn af Sjælland udtrykker uddannelseschef på Høje-Taastrup Gymnasium, Rikke Løvborg Slivsgaard, tror tilfredshed over, hvordan det går med deres autismeklasser kaldet STX Aspergerlinjen.

– Det går rigtigt godt. Vi oplever, at vi har en relativ fornuftig overgangsvejledning, selv om den kræver lidt ekstra at gøre eleverne klar til uddannelser.

Jeg synes virkelig, at der generelt sker en kæmpe udvikling med eleverne allerede det første år. Når de er færdige og får udleveret deres eksamensbevis, er det andre mennesker, der står der, end da de startede. Det i sig selv er helt fantastisk.
Lise Nørgaard, uddannelsesleder på Aalborg Katedralskole

Siden 2010 har Aalborg Katedralskole tilbudt en toårig HF-eksamen for unge med en diagnose inden for autismespektret. Her oplever uddannelsesleder Lise Nørgaard, at autismeklasserne fører eleverne igennem ungdomsuddannelserne med fremragende resultater.

– Jeg synes virkelig, at der generelt sker en kæmpe udvikling med eleverne allerede det første år. Når de er færdige og får udleveret deres eksamensbevis, er det andre mennesker, der står der, end da de startede. Det i sig selv er helt fantastisk, fortæller hun.

 

Også på Herning HF & VUC har unge mennesker med autisme siden 2008 kunnet søge ind på de såkaldte ASF-klasser på en toårig HF-ungdomsuddannelse. Jonna Byskov Nielsen, som er kursusleder på stedet, genkender samme billede som i Aalborg.

– Det går godt med at få dem, der kan klare at gå her, til at arbejde fornuftigt fagligt, og de kommer ud med nogle ret fine kompetencer og gode resultater, siger hun.

Landsformand i Landsforeningen Autisme, Heidi Thamestrup, er også overordentlig positiv over for gymnasiernes tilbud til unge diagnosticeret med autisme, som ikke fungerer i en almindelig klasse.

– Jeg hører faktisk kun gode ting. Rammerne passer til det niveau, de nu har. Mennesker med autisme har det her med, at de ikke har de samme sansefiltre som andre. Så jo færre elever, jo bedre – det hører vi rigtigt meget. Det er rigtigt rart at blive anerkendt på den måde, som er, at man laver nogle rammer, der passer til dem, siger hun.

Følg med i den kommende uge, når NetAvisen i en serie bestående af fem artikler stiller skarpt på autismeklasser i gymnasiet.

2 Responses to "Gymnasier gør status: Autismeklasser er en succes"