Slagelse Kommune søger millionpulje til at bekæmpe stort problem

Hjemløshed handler om andet end at mangle et sted at bo. Mange bærer på smertefulde historier om misbrug, familietragedie, psykisk sygdom, eller fattigdom. På trods af systematiske hjemløsoptællinger, menes mørketallet at være højt.
Foto: Pixabay

Hjemløshed er et problem i Slagelse Kommune. Ifølge en optælling fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, havde Slagelse 170 hjemløse i 2019 og var dermed kommunen med flest hjemløse i Region Sjælland. Kommunen erkender selv udfordringen. Det fremgår af Slagelse Kommunes ansøgning til Social- og Boligstyrelsen fra d. 8. november, at man vurderer, at der fortsat er et stort potentiale og et stort behov for at styrke indsatsen for unge i hjemløshed.

Ansøgningen om puljen indebærer ansættelse af én projektleder og fire projektmedarbejdere, og selve projektet løber til udgangen af 2025. Pengene skal bl.a. bruges på at udvikle en opsporingsmodel, der kan klarlægge hvilke konkrete risici, de unge står overfor. Opsporingsmodellen skal gå på tværs af flere faggrupper, eksempelvis skolelærere, pædagoger på herberg og lokalpsykiatrien. Formålet er at få et bedre indblik i den unges samlede situation, så kommunen er bedre klædt på til at spotte hvilke forhold, der går forud for hjemløshed blandt unge.

Fakta om hjemløshed

– I 2022 var der 5789 hjemløse i Danmark

– Hjemløshed er ofte knyttet til andre sociale problemer, såsom stofmisbrug og psykiske sygdomme

– Cirka 3 ud af 4 hjemløse er mænd

– Fra 2019 til 2022 er der sket en fald i antallet af gadesovere og unge hjemløse på landsplan

Kilde: VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Housing First og et opgør med tidligere metoder

I kølvandet på den forrige hjemløseoptælling startede Slagelse Kommune projektet “En Ny Start”, der via tværgående indsatser og fokus på forebyggelse målrettede sig de hjemløse – kommunen har også taget Housing First-tilgangen til sig, der allerede har haft succes i flere kommuner landet over. Initiativet i Slagelse Kommune var med til at nedbringe antallet til 149 hjemløse i 2022, hvor antallet af hjemløse i København var på 1370. Holdes antallet af hjemløse op mod indbyggere, findes de højeste andele af hjemløse i og omkring de store byer og på Sydsjælland.

Housing First-tilgangen har altså vundet indpas i Slagelse Kommune og ifølge Anne Bergvith Sørensen, programchef i “Hjem til Alle”, er strategien et værdifuldt værktøj i bekæmpelsen af hjemløshed. “Hjem til Alle” er en alliance mellem 22 partnere, der bekæmper hjemløshed.

– Housing First er bl.a. kendetegnet ved at være et opgør med den måde, man traditionelt har grebet hjemløshed an på. Hvis man hurtigst muligt får en bolig og stabilitet i den forstand, kan man meget bedre arbejde med alle de andre ting, som også knytter sig til hjemløsheden – eksempelvis misbrug, psykiske lidelser, økonomi eller lignende. Vores erfaringer fra både Danmark og udlandet viser, at det er rigtig svært at få styr på alle de forhold, når der simpelthen er stress omkring boligsituationen, siger Anne Bergvith Sørensen.

LÆS OGSÅ: Reklamechef: Gratis hotelophold til hjemløse var effektiv reklame

Fokus i Housing First-principperne ligger på den enkelte borgers ønsker, drømme og håb. Her gives der den nødvendige socialfaglige støtte til det, den enkelte borger har brug for. “Hjem til Alle” forsøger at udbrede tilgangen blandt kommunernes praksis, så hjemløse fremover får adgang til en bolig og den støtte, der matcher deres behov.

– Essensen i Housing First er, at man sammen med boligen får en social støtte. Borgeren får en bostøttemedarbejder som kontaktperson, der både hjælper med praktiske ting, såsom at købe møbler, hænge hylder op, lære at bruge sin e-boks, og samtidig sætter forløb igang for eksempel i psykiatri, beskæftigelse eller i tilfælde af misbrug. Støtten er altså helhedsorienteret og intensiv, siger Anne Bergvith Sørensen.

Fortsat brug for indsats på området

En Ny Start sluttede i juni i 2022, da flertallet i Slagelse Kommune besluttede at trække støtten og budgetforhandlingerne ikke resulterede i flere midler til projektet. Sofie Janning (S), formand for Socialudvalget glæder sig over, at man nu kan finde midler via andre veje i forsøget på at bekæmpe hjemløsheden i Slagelse.

– Vi har brug for at klarlægge, hvilke sammenfaldende faktorer der gør, at unge er i risiko for at ende i hjemløshed. Derefter kan vi udvikle en praksis, der baserer sig på den viden. På baggrund af projekt En Ny Start har vi en masse erfaring på området, som vi kan tage med videre i et nyt projekt, hvis vi får midler til det, siger Sofie Janning.

LÆS OGSÅ: Mangel på billige boliger i København er en stopklods for Hjemløsestrategien

Slagelse Kommune forsøger sig helt overordnet med tre politiske grene i kampen mod hjemløshed blandt unge borgere. Forhåbningen er, at en målrettet indsats med fokus på bl.a. forebyggelse, kan afhjælpe problemet på længere sigt.

– Der er tre overordnede politiske spor, vi drøfter. Der er selvfølgelig forebyggelsen af hjemløshed, som en taskforce ville være en del af. Så har vi vores fokus på omlægning af indsatser og tilbud til hjemløse, og til sidst adgangen til billige boliger, så vi kan komme videre med Housing First forløbet. Vi skal kunne tilbyde skæve boliger, udslusningsboliger og i høj grad også efterforsorg, når man flytter fra eksempelvis et herberg. Det nytter ikke bare at give folk et sæt nøgler og lade dem være sig selv. Der er mange årsager til, at man ender i hjemløshed, derfor skal støtten være tilstede både før og efter, siger Sofie Janning.

VIVEs hjemløseoptællinger finder sted hver andet år – næste optælling er i uge 6 i 2024.

Sådan gjorde vi: Journalisten læste en artikel om, at antallet af hjemløse i Slagelse var faldet fra 2019-2022 og blev nysgerrig på, hvilke initiativer kommunen havde indført for at nedbringe antallet. Begge interviews blev foretaget telefonisk.