Drikkevandsområdet skal kulegraves efter ulovlig praksis

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at der ikke har været nogen fare ved at drikke vandet.
Foto: Oscar Raagevang

Drikkevandsområdet skal nu kulegraves, fordi der de sidste syv år er givet 65 ulovlige dispensationer til danske vandværker.

Sådan lyder det nu fra miljøminister Lea Wermelin i en pressemeddelelse.

I dag har 12 vandværker en dispensation på forkert grundlag, så de i en periode har fået lov til at hente vand op af undergrunden, selvom pesticidindholdet i vandet er over grænseværdien.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet fra d. 3. november. At kommuner har kunnet give ulovlige dispensationer, skyldes forkert brug af EU’s drikkevandslovgivning.

I pressemeddelelsen kan man også læse, at Miljøstyrelsen i en årrække har forsømt at reagere på EU-kommissionens gentagende udmeldinger om dispensationsordningen.

– EU-Kommissionen har på flere møder, hvor Miljøstyrelsen har deltaget, forklaret, hvordan reglerne i drikkevandsdirektivet skal forstås. Den viden er ikke blevet bragt videre, og de danske regler er ikke blevet bragt i overensstemmelse med EU-reglerne, står der.

Nu skal der gøres noget, lyder det fra miljøminister Lea Wermelin (S).

– Særligt når Miljøstyrelsen har kendt til reglerne, og når det kommer lige efter en stor rigsrevisionssag i slutningen af sidste år i forhold til dispensationer til brug af pesticider i landbruget. Derfor har jeg bedt om, at Kammeradvokaten kulegraver hele drikkevandsområdet, så vi får sagen gennemgået af øjne udefra. Derudover skal Miljøstyrelsen selvfølgelig forklare sig, siger

(S) i pressemeddelelsen fra 3. november.

Læs også: Miljøstyrelsen har ikke tjek på hvor meget affald der genanvendes

Hvis et vandværk oplever for høje koncentrationer af pesticider i vandet, har det kunnet få en dispensation, imens vandværket arbejder på at finde en løsning.

Det er typisk de mindre vandværker, som får dispensationer. I tæt befolkede områder har man et stort ledningsnetværk, hvor man kan hente vand op fra et stort antal boringer.

Derfor er man ikke afhængige af vandkvaliteten på én bestemt boring. Det fortæller Astrid Skotte, pressechef for HOFOR, der står for vandforsyningen i hovedstadsområdet.

– Hvis vi har boringer med flere pesticider end grænseværdien, så lukker vi jo boringen. Så bruger vi bare nogle af vores andre boringer. Det kan man ikke, hvis man er et lille vandværk med færre boringer, for så er der ikke noget vand til folk, forklarer hun.

Sagen kan få betydning for de 12 vandværker der på nuværende tidspunkt, har fået givet en fejlagtig dispensation.

– De dispensationer, der stadig er gældende, skal nu gennemgås af kommunerne med henblik på at vurdere, om de kan trækkes tilbage, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

Miljø- og Fødevareministeriets tidslinje over forløbet

– 21. september 2001: Ny drikkevandsbekendtgørelse: Det bliver muligt at meddele dispensation for kravværdier fastsat i bekendtgørelsen.

– Fra 2003 skulle bekendtgørelsens kravværdier være opfyldt , og derefter er der mulighed for dispensationer 3 gange af en treårig periode.

– December 2012: Udløb af tredje dispensationsmulighed for de kravværdier, der fremgår af direktivet samt evt. nationalt fastsatte krav af hensyn til beskyttelse af befolkningens sundhed.

– 2013-2016: EU-Kommissionen oplyser på flere møder og i rapporter, at der efter 2012 ikke kan gives nye dispensationer efter reglerne i drikkevandsdirektivet. Det er dog EU-Kommissionens vurdering, at der kan gives ”sene dispensationer” i forbindelse med bl.a. nye, uforudsete forureningskilder.

– 11. maj 2020: Miljøstyrelsen orienterer EU-Kommissionen om fem dispensationer givet til større vandværker. Dispensationer til store vandværker skal notificeres til Kommissionen inden for en frist på 2 måneder. Fire dispensationer er fra januar 2018, og én er fra oktober 2017.

– 13. juli 2020: EU-Kommissionen sender svar til Miljøstyrelsen, hvor der gøres opmærksom på, at der ikke er gjort rede for, der er tale om ”sene dispensationer”.

-15. september 2020: Miljøstyrelsen sender sag til Miljø- og Fødevareministeriet, hvor der oplyses om EU-Kommissionens vurdering af de danske dispensationer.

– 30. oktober 2020: Departementet orienterer miljøministeren om deres foreløbige vurdering, hvor der udestår juridisk afklaring af flere spørgsmål.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet. Hele pressemeddelelsen kan læses her

Lokale konsekvenser

I den lille by Klejs i Østjylland har det lokale Klejs Vandværk to boringer. Begge boringer er ramt af for høje pesticid-værdier, og da vandværket har en dispensation, kan de muligvis være blandt de 12, der har fået dispensationen ulovligt, men det fremgår ikke af ministeriets pressemeddelelse.

På Klejs Vandværk har man på grund af de forurenede boringer besluttet at lave en sammenlægning med et nærtliggende vandværk. Rørledningerne er dog ikke kommet i jorden endnu. Hvis dispensationen viser sig at være givet ulovligt, kan det få lokale konsekvenser.

– Hvis vi ikke må pumpe vand op af jorden, så får de ikke noget vand, før den ledning er gravet ned, siger formand for Klejs Vandværk, Sten Poulsen.

Hvis dispensationerne trækkes tilbage, stiller det de små vandværker i en svær situation, da de ikke nødvendigvis har et hurtigt alternativ til de nuværende boringer.

– Jeg ved ikke, hvordan vi skal reagere, det kan jeg lige så godt sige. Hvis vi skal lukke for vandet, så har vi 110 beboere der intet vand har. Vi har også et stort landbrug med kæmpe grisebesætninger– de kan ikke bare købe vand nede i brugsen, fortæller Sten Poulsen

Læs også: Udlandet tørster efter dansk vandteknologi

Det fremgår også af pressemeddelelsen, at der ikke har været en sundhedsrisiko forbundet med de forkerte dispensationer.

Styrelsen for Patientsikkerhed har været med inde over, og der har kun været givet dispensation, hvis vandet ikke udgjorde en risiko for menneskers sundhed.

– Der kan ikke gives en dispensation, hvis der er en risiko for menneskers sundhed, så det er sundhedsmyndighedernes vurdering, at der ikke er nogen danskere, der skal frygte for at have drukket vand fra hanen.

Sådan gjorde vi:

Artiklen tager udgangspunkt i Miljø- og Fødevareministeriets pressemeddelelse fra 3. november. Jeg ville gerne have en lokal vinkel og kontaktede derfor et lokalt vandværk, der har en dispensation pga. pesticider i drikkevandet. Jeg nåede omkring en større vandforsyning først, og fik lidt baggrundsviden om problemstillingen.