Ny vejledning skal ruste lokalpolitikere til at håndtere chikane, trusler, hærværk og vold

Sidste år forsøgte en 61-årig mand at råbe politikerne op med at brandattentat mod Helsingør Rådhus. En ny vejledning skal forebygge den stigende chikane mod lokalpolitikere.
Foto: Pressefoto fra Helsingør Kommunes presseafdeling

Overfald på Helsingør Kommunes borgerservice. Brandattentat mod Helsingør Rådhus. Og den såkaldte “Ejner-sag” om en ældre Helsingør-borger, der ikke fik tilbudt en plejehjemsplads, og som herefter udløste en stormflod af trusler mod kommunalt ansatte på de sociale medier.

Det er blot nogle af eksemplerne på chikane, hærværk, trusler og vold rettet mod offentligt ansatte og lokalpolitikere i Helsingør, skriver Helsingør Dagblad.

Det er sager som disse, en ny vejledning skal kunne være med til at dæmme op for.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nemlig lanceret en ny og opdateret vejledning, “Chikane, trusler, hærværk og vold mod lokalpolitikere”, som skal dæmme op for den stigende chikane mod lokalpolitikere.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

– Det er fuldstændig uacceptabelt, at politikere i kommuner og regioner i stigende omfang bliver udsat for chikane, trusler, hærværk og vold. Derfor har vi udarbejdet en vejledning, som skal klæde lokalpolitikere bedre på til at forebygge og håndtere svære situationer, siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) i pressemeddelelsen.

Den nye vejledning, der er udarbejdet i samarbejde med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Rigspolitiet og Politiets Efterretningstjeneste (PET), fremlægger derfor nogle generelle råd til, hvordan lokalpolitikere kan forebygge og håndtere krænkelser både i det fysiske rum og på de sociale medier.

Vejledningen opfordrer blandt andet lokalpolitikere til selv at vurdere, hvad de vil tolerere, og hvor grænsen skal sættes for eksempel på de sociale medier, lyder det i vejledningen.

Endeligt opfordres lokalpolitikere til at føre logbog over krænkende digitale hændelser – og løbende drøfte med byrådskollegaer og politi, hvorvidt krænkelserne skal meldes til politiet.

Læs også: Flere danskere anmelder vold på arbejdspladsen

Hvad er chikane

  • Chikane er påtrængende eller krænkende adfærd på de sociale medier, e-mails, sms’er og telefonopkald
  • Trusler er adfærd eller ytringer, som kan fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred og velfærd
  • Hærværk er ødelæggelse, beskadigelse eller bortfjernelse af dine eller din families nærmeste ting
  • Vold er fx spyt, bid, skub, spark, slag, benspænd, fastholdelse eller kast med genstande

Kilde: Chikane, trusler, hærværk og vold mod lokalpolitikere- Vejledning med fokus på forebyggelse og håndtering 2023

Et demokratisk problem

Indenrigs- og Socialministeriet ser med alvor på den stigende chikane. Den kan nemlig føre til, at færre i fremtiden ønsker at stille op som lokalpolitikere.

– Lokaldemokratiet må derfor ikke tages for givet. Det står og falder med, at borgere vil påtage sig det ansvar at stille op til kommunal- og regionsrådsvalg, står der i vejledningens forord som begrundelse.

Byrådsmedlem i Helsingør Kommunes Byråd Claus Christoffersen (S) deler samme opfattelse.

– Det er min største bekymring. Det er ikke så meget i forhold til os, der er valgt, men de nye skal vænne sig til den polariserede debat. Og det er stærkt bekymrende, hvis chikanen betyder, at vi ikke får en mangfoldig gruppe af mennesker, der tør stille op til valg i fremtiden, siger han.

Byrådmedlem Christian Holm Donatzky (R) mener, at det er positivt, at vejledningen nu sætter et fornyet fokus på det stigende chikaneproblem.

– Det er positivt, at der kommer en vejledning, så man kan forholde sig til det her. Det er jo et angreb på demokratiet, når man begynder at true lokal- og regionspolitikere, siger han, og tilføjer:

– Det er jo et “fritidsjob” at være lokalpolitiker. Og hvis man så også skal læse alle mulige ting, såsom decideret trusler på de sociale medier, så begynder man at overveje om, det er det værd, siger Christian Holm Donatzky (R).

Både Christian Holm Donatzsky (R) og Claus Christoffersen (S) afholder sig nu fra at deltage i de polariserede debatter på de sociale medier.

– Men man bør nok være der, for der sker rigtig meget debat og diskussion derinde. Men det er en tidsmæssige vurdering af, hvor mange jeg egentlig kan rykke, når jeg er der, siger Christian Holm Donatzky (R).

Læs også: Voksenmobning eskalerer på internettet

Chikane mod lokalpolitikere er steget

Vejledningen er udarbejdet på baggrund af en undersøgelse fra KL og Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Århus Universitet fra 2023. Undersøgelsen viser, at chikanen mod lokalpolitikere steget.

I undersøgelsen havde fem ud af ti lokalpolitikere svaret, at de har oplevet chikane og andre former for krænkelser på grund af deres politiske arbejde. I en lignende undersøgelse fra 2017 var antallet af lokalpolitikere, der oplevede noget tilsvarende, fire ud af ti.

Ifølge Roger Buch, kommunalforsker og forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, skyldes den stigende chikane flere faktorer.

– Vi har fået færre kommuner i forbindelse med kommunalreformen i 2007 og dermed færre politikere og borgmestre. I 2007 havde vi 275 kommuner og 4700 lokalpolitikere. I dag har vi kun 98 kommuner, 98 borgmestre og 2400 lokalpolitikere. Der er derfor færre til at tage tæskene, forklarer han.

Derudover kan den stigende chikane også have noget at gøre med kommunernes aktuelle situation, forklarer kommunalforskeren.

– Kommunerne kæmper med at få økonomien til at hænge sammen. Der skæres på ned på ældre- og skoleområdet, så kommunerne er noget i modvind økonomisk. Derudover har den digitale udvikling gjort det nemmere for borgerne at komme i kontakt med lokalpolitikerne. Meget af chikanen foregår online, i mails, debatfora på nettet og ikke mindst på de sociale medier, siger Roger Buch.

Undersøgelsen fra Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse og KL bekræfter dette. Den viser nemlig, at 64 procent af de adspurgte kommunalpolitikere tilkendegiver, at de har oplevet chikane på de sociale medier.

Ifølge kommunalforsker Roger Buch er der en generel forråelse i samfundsdebatten. Digitale krænkelser og chikane er derfor ikke kun rettet mod lokalpolitikere. Han mener derfor ikke, at det alene er den enkelte lokalpolitikers ansvar at håndtere den stigende chikane.

– Der er en tendens til at sige, at det her er et personligt problem. “Du må melde det til politiet, hvis det er rigtigt groft”. Men jeg mener ikke, at der er noget, der forhindrer byrådet i at tage emnet op og for eksempel stille psykologisk bistand og et beredskab til rådighed i de svære chikanetilfælde. For det er ikke en almindelig arbejdsplads, siger Roger Buch.

Jeg mener, at man fra lovgivers side bør få signaleret, at det er strafbart at true folk på nettet. Der er en del, der tror, at det er omkostningsfrit. Det kunne være rart med domme, der gør det meget klart, at det er strafbart- og ekstra strafbart- når det er politikere, det går ud over. For man står alene med det som lokalpolitiker
Byrådsmedlem i Helsingør Kommunes Byråd Claus Christoffersen (S)

Straffeloven

  • § 266: Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar handling, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
  • Stk.2.Ved fastsættelse af straffen efter stk.1 skal det betragtes som en skærpende omstændighed, at truslen har baggrund i den forurettedes lovlige ytringer i den offentlige debat eller i øvrigt har til formål at forhindre den forurettede i at gøre brug af sin ytringsfrihed i den offentlige debat.
  • §267: Den, der fremsætter eller udbreder en udtalelse eller anden meddelelse eller foretager en handling, der er egnet til at krænke nogens ære, straffes for ærekrænkelse med bøde eller fængsel indtil 1 år, jf. dog §§ 268 og 269.

“Man står alene med det som lokalpolitiker”

Lokalpolitiker befinder sig en særlig situation, fordi de ikke har et ansættelsesforhold eller en arbejdsgiver, som har ansvaret for at følge op, hvis de oplever chikane, trusler, hærværk eller vold i forbindelse med deres politiske arbejde, lyder det i vejledningen.

For at komme den stigende chikane til livs blev straffen for chikane, trusler og hærværk mod offentligt ansatte, herunder lokalpolitikere, i 2019 hævet med en tredjedel. Og i 2021 blev straffen for trusler, herunder digitale trusler, fordoblet, lyder det i vejledningen.

På trods af lovskærpelserne er chikanen steget. En årsag hertil er, at trusler og injurier ikke meldes til politiet.

Ifølge rapporten “Digital ytringsfrihed og sociale medier” fra 2020 blev 5.400 strafbare kommentarer fra fem forskellige facebooksider slettet. Noget tyder på, at det ikke alle, der ved, hvornår de handler i strid med straffeloven.

Lokalpolitiker: Flere sager skal i retten

Byrådsmedlem Christian Holm Donatzky (R) mener, at flere sager burde prøves ved domstolen.

– Jeg mener, at man fra lovgivers side bør få signaleret, at det er strafbart at true folk på nettet. Der er en del, der tror, at det er omkostningsfrit. Det kunne være rart med domme, der gør det meget klart, at det er strafbart – og ekstra strafbart – når det er politikere, det går ud over. For man står alene med det som lokalpolitiker, siger Christian Holm Donatzky (R).

Sten Schaumburg-Müller, professor og dr.jur ved det juridiske institut på Syddansk Universitet, beskæftiger sig med ytringsfrihed, medieret og mediernes ansvar.

Adspurgt til, hvordan lokalpolitikere skal forholde sig til den stigende chikane, forklarer Sten Schaumberg-Müller, at alle trusler som udgangspunkt kan anmeldes til politiet, da det er strafbart.

Hvad angår injurier, det vil sige æreskrænkelser, såsom at krænke en persons navn, rygte, eller hænge en person ud på de sociale medier, kan en sag rejses både under offentlig eller privat påtale. Det betyder, at hvis politiet ikke ønsker at tage en injuriesag op, skal den forurettede lokalpolitiker selv rejse sagen og betale sagens omkostninger, forklarer Sten Schaumburg-Müller.

– Da man lavede reglerne om for fem år siden, var der nogle stemmer fremme, der ønskede at lave det om, så det offentlige kunne køre disse injuriesager på vegne af lokalpolitikere. Men jeg tror, der var økonomiske overvejelser, der forhindrede det. Men man kunne godt overveje, hvorvidt lokalpolitikere ikke skulle have en bedre beskyttelse, så politiet automatisk tager over, når en lokalpolitiker udsættes for chikane og æreskrænkelse. Men sådan er det ikke på nuværende tidspunkt, siger professor Sten Schaumburg-Müller.

NetAvisen har forelagt kritikken for Justitsministeriet, men det var ikke muligt at få en kommentar.

Sådan gjorde vi: Vi bemærkede, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse den 31. oktober havde lanceret en nye vejledning til lokalpolitikere. Eftersom Helsingør Kommune har haft flere chikanesager rettet mod borgmester og Helsingør Byråd, fandt vi det relevant at foretage telefoniske interviews med lokalpolitikere og eksperter om vejledningen og den stigende chikane.